Algemene voorwaarden

1. VERKLARING GEBRUIKTE TERMEN

 • ‘Wedding Dreamworx’: de onderneming Wedding Dreamworx of elke persoon die optreedt namens Wedding Dreamworx.
 • ‘Klant’: eender welke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van Wedding Dreamworx. (Opgelet: zie ook punt 7 ivm hoofdelijkheid.)
 • ‘Diensten’: alle goederen en diensten die door de klant gevraagd worden voor het huwelijk.
 • ‘Externe dienstverleners’: alle derde partijen die diensten verlenen voor het huwelijk, zoals fotografen, cateraars, locaties enzovoort.

2. BOEKINGSVOORWAARDEN

Een boeking bij Wedding Dreamworx is pas geldig na ondertekening van de overeenkomst (zie ook punt 3) door beide partijen en na ontvangst van het afgesproken voorschot (zie ook punt 4).

Indien de overeenkomst nog niet ondertekend is en/of het voorschot nog niet ontvangen, behoudt Wedding Dreamworx zich het recht voor om de genomen optie te annuleren.

3. OVEREENKOMST

Bij elke boeking wordt een overeenkomst opgesteld tussen Wedding Dreamworx en de klant. In deze overeenkomst worden de volgende elementen opgenomen:

 • Contactgegevens van Wedding Dreamworx en van de klant.
 • Looptijd van de overeenkomst. De standaard looptijd is vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst tot en met de huwelijksdatum, tenzij anders omschreven.
 • Gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten door Wedding Dreamworx. Elke andere dienst die niet in de overeenkomst omschreven staat, wordt niet geleverd door Wedding Dreamworx.
 • Bijkomende regelingen door de klant te treffen als volgt, tenzij anders omschreven in de overeenkomst:
  • Catering: de klant zorgt voor voldoende catering (eten/drinken) voor de aanwezige weddingplanner en eventuele assistenten op de huwelijksdag.
  • Verplaatsingskosten: alle verplaatsingen buiten Wilrijk postcode 2610 worden door de klant vergoed. Dit geldt zowel voor verplaatsingen vóór het huwelijk (locatiebezoeken, meetings,…) als voor verplaatsingen op de huwelijksdag zelf.
  • Materialen, bloemen, drukwerk en styling-items zijn nooit inbegrepen in het bedrag voor de wedding planning service en worden via een aparte offerte en factuur verrekend.
  • Verblijfskosten: als Wedding Dreamworx geboekt is om aanwezig te zijn op een huwelijk dat meer dan 100 kilometer OF op meer dan 1 uur rijden vanaf Wilrijk postcode 2610 plaatsvindt, zal Wedding Dreamworx zelf logies boeken. Deze worden door de klant vergoed.

Elke wijziging of bijkomende dienstverlening van Wedding Dreamworx moet aangevraagd en schriftelijk bevestigd worden in een aanvullende overeenkomst, met goedkeuring zowel door Wedding Dreamworx als door de klant.

De klant aanvaardt dat de kostprijs voor de dienstverlening door Wedding Dreamworx kan wijzigen als gevolg van een nieuwe of gewijzigde aanvraag.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders omschreven in de overeenkomst, gelden volgende betalingsvoorwaarden:

 • Voorschot om een pakket te boeken: betaling van 25% van de totale kostprijs.
 • Ten laatste 3 maanden vóór de huwelijksdatum: betaling van 50% van de totale kostprijs.
 • Ten laatste 1 maand vóór de huwelijksdatum: betaling van 25% van de totale kostprijs.

Alle facturen van Wedding Dreamworx moeten betaald worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest opbrengen van 10% per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 125 euro per hoofdsom. 

Bij laattijdige of niet-betaling van facturen behoudt Wedding Dreamworx zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten en om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

5. ANNULERINGSVOORWAARDEN

In geval van annulering van de boeking bij Wedding Dreamworx of van het huwelijk, om welke reden dan ook, worden reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald.

Daarnaast staat de klant in geval van annulering steeds in voor (gedeeltelijke) betaling van de factuur bij wijze van schadevergoeding, volgens deze bepalingen:

 • In geval van annulering minder dan 6 maanden voor het huwelijk, is de klant 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
 • In geval van annulering minder dan 3 maanden voor het huwelijk, is de klant 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
 • In geval van annulering minder dan 1 maand voor het huwelijk, is de klant 100% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

In geval van annulering wegens duidelijk aantoonbare overmacht zal situatie per situatie overlegd worden tussen de klant en Wedding Dreamworx om tot een passende oplossing te komen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Externe dienstverleners offreren en factureren rechtstreeks aan de klant. Wedding Dreamworx ondertekent in geen enkel geval overeenkomsten met externe dienstverleners namens de klant.

Als Wedding Dreamworx goederen ontvangt van externe dienstverleners namens de klant, is dit steeds in naam en voor rekening van de klant. Wedding Dreamworx is niet aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten of de betaling van overeenkomsten van externe dienstverleners, ook niet als Wedding Dreamworx hierbij als tussenpersoon heeft opgetreden.

Wedding Dreamworx is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of verlies ten opzichte van de klant of van externe dienstverleners. Elke vorm van schade of verlies – voor, tijdens of na het huwelijksfeest – komt ten koste van de klant.

7. HOOFDELIJKHEID

Als een opdracht is besteld door meerdere personen, zijn alle bestellers (dit wil zeggen: beide partners die samen de klant vormen) hoofdelijk gehouden tot betaling van de uurlonen, kosten en vergoedingen.

8. PUBLICITEIT

Wedding Dreamworx behoudt zich het recht voor om referenties van het huwelijk, zoals foto’s, video’s of reviews door de klant te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Deze referenties worden voornamelijk gebruikt op social media, de website van Wedding Dreamworx en eventueel print (brochures,…).

Wedding Dreamworx vermeldt hierbij steeds minstens de fotograaf / videograaf, en bijkomend zoveel mogelijk andere leveranciers.

De klant beslist zelf welke beelden Wedding Dreamworx mag gebruiken voor publiciteit. Als er een professionele fotograaf aanwezig was bij het huwelijk, vraagt Wedding Dreamworx een selectie van minstens 50 representatieve foto’s.

Wedding Dreamworx benoemt de klant met de voornamen, of (op aanvraag) enkel met de initialen. Taggen of doorlinken naar persoonlijke social media accounts van de klant gebeurt enkel in onderling overleg.

9. PRIVACY

De klant aanvaardt de privacyverklaring van Wedding Dreamworx. Deze staat integraal gepubliceerd op www.weddingdreamworx.be/privacy.

10. KLACHTEN

Klachten moeten schriftelijk via aangetekende brief worden bezorgd aan Wedding Dreamworx binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn heeft de klant de geleverde diensten en overeenkomstige factuur aanvaard.

Bij betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van arrondissement Antwerpen bevoegd.


Algemene voorwaarden versie 02.02 – laatst herzien februari 2024